(pizza fermée) tomates, mozzarella, jambon, chorizo, oeuf